User Tools

Site Tools


012430-th-i-s-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

012430-th-i-s-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Thái Sơn</​b>​ là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Đông giáp hai xã Sơn Lập và Sơn Lộ của huyện Bảo Lạc</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Thái Học, xã Yên Thổ;</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Yên Thổ</​li>​
 +<​li>​Bắc giáp xã Vĩnh Phong, xã Mông Ân</​li></​ul><​p>​Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Thái Sơn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh chỉnh 5.548 ha diện tích tự nhiên và 2.215 người của xã Thái Học.<​sup id="​cite_ref-TK_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Xã Thái Sơn có 12 xóm: Khau Dề, Khuổi Dùa, Bản Lìn, Bản Là, Lũng Chang, Lũng Vài, Nà Nàng, Nà Bó, Nà Lồm, Sáng Soáy, Nặm Trà, Khuổi Duốc.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Thái Sơn có các dòng suối Lũng Chang, Nà Bó, Nà Pất, Nậm Pây thuộc lưu vực sông Gâm.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181011073215
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.158 seconds
 +Preprocessor visited node count: 845/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35131/​2097152 bytes
 +Template argument size: 712/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 743/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.047/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 125.836 ​     1 -total
 + ​71.26% ​  ​89.676 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​64.69% ​  ​81.406 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.85% ​  ​33.781 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​11.57% ​  ​14.560 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&#​7843;​o_L&​acirc;​m,​_Cao_B&#​7857;​ng
 + ​10.25% ​  ​12.892 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.41%   ​10.583 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.35%    9.251      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  6.36%    7.998      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.48%    6.902      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​839622-0!canonical and timestamp 20181011073215 and revision id 26511768
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
012430-th-i-s-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)