User Tools

Site Tools


011830-l-lai-th-ch-an-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

011830-l-lai-th-ch-an-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Bài này viết về đơn vị hành chính cấp xã Việt Nam. Đối với bài về nghĩa quân Lam Sơn, xem Lê Lai.
 +</​div>​
 +<​p><​b>​Lê Lai</​b>​ là một xã thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Vân Trình, xã Thị Ngân</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Thụy Hùng, xã Danh Sĩ</​li>​
 +<​li>​Nam giáp thị trấn Đông Khê, xã Đức Xuân</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Trọng Con, xã Thái Cường</​li></​ul><​p>​Ngày 11 tháng 08 năm 1999, 935 318,32 ha diện tích tự nhiên và 1.112người của xã Lê Lai được tách ra và cùng với một phần diện tích khác của xã Thượng Pha để thành lập thị trấn Đông Khê. Khi đó, xã Lê Lai còn lại 3.301,68 ha diện tích tự nhiênvà 2.725 người.<​sup id="​cite_ref-TK_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Xã Lê Lai có 14 xóm: Bó Pha, Bản Cặm, Bản Dăm, Lũng Buốt, Lũng Mòn, Lũng Rượi, Nà Cốc, Nà Danh, Nà Keng, Nà Lình, Nà Ngài, Nà Loòng, Nà Vàng, Pù Nho.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Lê Lai có đồi Cáng Lò, núi Lũng Vòm và khau Khuổi Vàng. Trên địa bàn xã có quốc lộ 4A chạy qua, trên tuyến đường có cầu Nà Vàng. Xã Lê Lai có suối Pò Bửu chảy trên địa bàn
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181011220157
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.200 seconds
 +Preprocessor visited node count: 865/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33922/​2097152 bytes
 +Template argument size: 806/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 710/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.456 ​     1 -total
 + ​72.58% ​ 122.992 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​67.30% ​ 114.039 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​32.48% ​  ​55.036 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​11.76% ​  ​19.924 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Th&#​7841;​ch_An
 +  8.94%   ​15.144 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.18%   ​13.853 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.48%   ​10.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  5.62%    9.522      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.84%    8.199      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​839621-0!canonical and timestamp 20181011220157 and revision id 26515647
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
011830-l-lai-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)