User Tools

Site Tools


011030-werner-faymann-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

011030-werner-faymann-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Werner Faymann</​b>​ (<​small>​tiếng Đức:​ </​small><​span title="​Phát âm IPA" class="​IPA">​[ˈvɛɐ̯nɐ ˈfaɪman]</​span><​small/>;​ born 4 May 1960) sinh ngày 04 tháng 5 năm 1960) là Thủ tướng Áo và Chủ tịch của Đảng Dân chủ Xã hội SPO từ năm 2008 đến năm 2016. Ngày 9 tháng 5 năm 2016, Faymann đã từ chức cả hai chức vụ trong lúc có phê phán ngày càng rộng rãi bên trong đảng của ông<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<​p>​Sinh ra tại Viên, Áo<sup id="​cite_ref-wdip_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ và tốt nghiệp từ một trường phổ thông ở đó<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>,​ ông đã học luật tại Đại học Viên (Luật học, khoa học chính trị và lịch sử nghệ thuật) nhưng tham dự chỉ một bài giảng có mà không thi cử gì. Thay vào đó, ông làm tài xế xe taxi<sup id="​cite_ref-sommergesprach_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Từ năm In 1981, Faymann là Trưởng đoàn thanh niên xã hội Viên (Sozialistische Jugend Wien). Từ năm 1985 đến 1988 Faymann là một nhà tư vấn tại các Ngân hàng Zentralsparkasse (nay là Ngân hàng Áo), ngân hàng tại thời điểm đó có mối liên kết chặt chẽ với chính quyền thành phố thống trị bởi đảng Dân chủ Xã hội<​sup id="​cite_ref-zentralsparkasse_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​. Ông rời ngân hàng để trở thành giám đốc và chủ tịch tỉnh tư vấn các thuê nhà Viên.
 +</​p><​p>​Sau đó, Faymann đã trở thành một thành viên của quốc hội nhà nước Viennese và hội đồng thành phố, nơi ông giữ nhiều chức vụ khác nhau liên quan đến xây dựng nhà ở và đổi mới đô thị<​sup id="​cite_ref-bka_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Faymann giữ chức Bộ trưởng Bộ Liên bang về Cải tiến, Giao thông vận tải và Công nghệ trong Nội các của tướng Alfred Gusenbauer. Ngày 16 tháng 6 năm 2008 Faymann thay thế Gusenbauer là Chủ tịch của Đảng Dân chủ Xã hội Áo (SPO) và lãnh đạo đảng của ông trong cuộc bầu cử lập pháp tổ chức vào ngày 28 tháng 9 năm 2008.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181030092157
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.232 seconds
 +Real time usage: 0.281 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1252/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26231/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1542/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7940/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.103/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.01 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 251.636 ​     1 -total
 + ​49.77% ​ 125.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_officeholder
 + ​40.97% ​ 103.083 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​40.76% ​ 102.569 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​27.13% ​  ​68.260 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.45% ​  ​26.307 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.85%   ​22.274 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  7.89%   ​19.860 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_web
 +  7.40%   ​18.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  6.54%   ​16.465 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​839616-0!canonical and timestamp 20181030092156 and revision id 40662570
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
011030-werner-faymann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)