User Tools

Site Tools


005630-th-n-l-n-ch-n-ng-n-c-c-ph-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

005630-th-n-l-n-ch-n-ng-n-c-c-ph-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thằn lằn chân ngón Cúc Phương</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Cyrtodactylus cucphuongensis</​b></​i>​),​ là một loài bò sát thuộc họ Tắc kè (<​i>​Gekkonidae</​i>​),​ được ông Ngô Văn Trí, một chuyên gia của Viện Sinh học Nhiệt đới Việt Nam và ông Chan Kin Onn, làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thuộc Đại học Kansas tại Hoa Kỳ phát hiện tại vườn quốc gia Cúc Phương và công bố vào ngày 9 tháng 12 năm 2011.
 +</​p><​p>​Thằn lằn chân ngón Cúc Phương là loài động vật đặc hữu của vườn quốc gia Cúc Phương. Loài thằn lằn này có những đốm đen viền vàng trên đầu, 5 hoặc 6 vạch rộng đen thẫm không đều trên lưng, viền vàng và những đốm đen hai bên hông. Những đốm đen cũng xuất hiện giữa chân trước và chân sau. Chiều dài thân trung bình của chúng vào khoảng 96 mm.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181010220806
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.155 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1272/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10067/​2097152 bytes
 +Template argument size: 796/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 912 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 127.042 ​     1 -total
 + ​82.25% ​ 104.490 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​50.86% ​  ​64.610 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.29% ​  ​19.427 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Gekkonidae-stub
 + ​12.17% ​  ​15.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.95%   ​12.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.59%    8.375      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.96%    6.301      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  2.28%    2.896      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​838358-0!canonical and timestamp 20181010220806 and revision id 39630730
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
005630-th-n-l-n-ch-n-ng-n-c-c-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)