User Tools

Site Tools


003230-h-ng-qu-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

003230-h-ng-qu-c-la-gi [2018/11/07 17:10]
127.0.0.1 external edit
003230-h-ng-qu-c-la-gi [2018/12/11 06:11] (current)
thaoit
Line 47: Line 47:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​838349-0!canonical and timestamp 20181010195856 and revision id 36815391 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​838349-0!canonical and timestamp 20181010195856 and revision id 36815391
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​Đề xuất hỗ trợ đăng k&​yacute;​ bảo hộ s&​aacute;​ng chế</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-thumb">​Bộ T&​agrave;​i ch&​iacute;​nh đang dự thảo Th&​ocirc;​ng tư quy định về quản l&​yacute;​ t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh thực hiện Chương tr&​igrave;​nh ph&​aacute;​t triển t&​agrave;​i sản tr&​iacute;​ tuệ giai đoạn 2016-2020.</​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="​ar-content-html">​ 
 +<​p>​Theo dự thảo, kinh ph&​iacute;​ thực hiện Chương tr&​igrave;​nh ph&​aacute;​t triển t&​agrave;​i sản tr&​iacute;​ tuệ giai đoạn 2016-2020 được bảo đảm từ c&​aacute;​c nguồn: Ng&​acirc;​n s&​aacute;​ch nh&​agrave;​ nước; nguồn kinh ph&​iacute;​ của c&​aacute;​c tổ chức, c&​aacute;​ nh&​acirc;​n,​ doanh nghiệp tham gia thực hiện c&​aacute;​c nhiệm vụ thuộc <a href="​http://​knstech.net">​Chương tr&​igrave;​nh</​a>;​ kinh ph&​iacute;​ huy động từ c&​aacute;​c nguồn hợp ph&​aacute;​p kh&​aacute;​c.</​p>​ 
 +<​p>​Dự thảo n&​ecirc;​u r&​otilde;​ về nội dung v&​agrave;​ mức chi ng&​acirc;​n s&​aacute;​ch nh&​agrave;​ nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đăng k&​yacute;​ bảo hộ, quản l&​yacute;​ v&​agrave;​ bảo vệ t&​agrave;​i sản tr&​iacute;​ tuệ. Theo đ&​oacute;,​ hỗ trợ kinh ph&​iacute;​ đăng k&​yacute;​ bảo hộ đối với c&​aacute;​c sản phẩm, dịch vụ, ưu ti&​ecirc;​n c&​aacute;​c đối tượng l&​agrave;​ kết quả nghi&​ecirc;​n cứu khoa học, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, kiểu d&​aacute;​ng sản phẩm v&​agrave;​ giống c&​acirc;​y trồng mới. Đối với đơn đăng k&​yacute;​ bảo hộ s&​aacute;​ng chế: tối đa kh&​ocirc;​ng qu&​aacute;​ 30 triệu đồng/​đơn. Đối với đơn đăng k&​yacute;​ bảo hộ kiểu d&​aacute;​ng c&​ocirc;​ng nghiệp: tối đa kh&​ocirc;​ng qu&​aacute;​ 15 triệu đồng/​đơn.</​p>​ 
 +<br />Về hỗ trợ kinh ph&​iacute;​ thực hiện nhiệm vụ quản l&​yacute;​ v&​agrave;​ ph&​aacute;​t triển t&​agrave;​i sản tr&​iacute;​ tuệ đối với c&​aacute;​c sản phẩm đặc th&​ugrave;​ của địa phương mang địa danh đ&​atilde;​ được bảo hộ chỉ dẫn địa l&​yacute;,​ nh&​atilde;​n hiệu chứng nhận, nh&​atilde;​n hiệu tập thể, &​aacute;​p dụng s&​aacute;​ng chế của Việt Nam, s&​aacute;​ng chế của nước ngo&​agrave;​i kh&​ocirc;​ng được bảo hộ tại Việt Nam, &​aacute;​p dụng giống c&​acirc;​y trồng mới: Nhiệm vụ hỗ trợ được x&​acirc;​y dựng dưới h&​igrave;​nh thức c&​aacute;​c nhiệm vụ khoa học v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ theo quy định của Bộ Khoa học v&​agrave;​ C&​ocirc;​ng nghệ. Dự to&​aacute;​n kinh ph&​iacute;​ thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện h&​agrave;​nh đối với nhiệm vụ khoa học v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ c&​oacute;​ sử dụng NSNN. 
 +<​p><​br />Hỗ trợ khai th&​aacute;​c thương mại v&​agrave;​ ph&​aacute;​t triển t&​agrave;​i sản tr&​iacute;​ tuệ</​p>​ 
 +<​p>​Dự thảo đề xuất: Hỗ trợ tối đa 50% kinh ph&​iacute;​ cho nhiệm vụ khai th&​aacute;​c,​ n&​acirc;​ng cao gi&​aacute;​ trị v&​agrave;​ khả năng cạnh tranh của <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​sản phẩm</​a>,​ dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu tr&​iacute;​ tuệ; thương mại h&​oacute;​a t&​agrave;​i sản tr&​iacute;​ tuệ.</​p>​ 
 +<​p>​Hỗ trợ kinh ph&​iacute;​ tổ chức đ&​agrave;​o tạo, bồi dưỡng để hướng dẫn x&​aacute;​c định phương ph&​aacute;​p định gi&​aacute;,​ kiểm to&​aacute;​n t&​agrave;​i sản tr&​iacute;​ tuệ (tập trung v&​agrave;​o c&​aacute;​c đối tượng l&​agrave;​ s&​aacute;​ng chế, t&​ecirc;​n thương mại, nh&​atilde;​n hiệu của c&​aacute;​c doanh nghiệp): Thực hiện theo quy định tại Th&​ocirc;​ng tư 36/​2018/​TT-BTC hướng dẫn về kinh ph&​iacute;​ d&​agrave;​nh cho c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c đ&​agrave;​o tạo, bồi dưỡng c&​aacute;​n bộ, c&​ocirc;​ng chức, vi&​ecirc;​n chức.</​p>​ 
 +<​p>​B&​ecirc;​n cạnh đ&​oacute;,​ hỗ trợ tối đa 50% kinh ph&​iacute;​ cho nhiệm vụ ho&​agrave;​n thiện, khai th&​aacute;​c,​ &​aacute;​p dụng c&​aacute;​c t&​agrave;​i sản tr&​iacute;​ tuệ v&​agrave;​ th&​agrave;​nh quả s&​aacute;​ng tạo, đặc biệt l&​agrave;​ c&​aacute;​c t&​agrave;​i sản tr&​iacute;​ tuệ, th&​agrave;​nh quả s&​aacute;​ng tạo c&​aacute;​ nh&​acirc;​n c&​oacute;​ t&​iacute;​nh ứng dụng cao, khả năng &​aacute;​p dụng rộng r&​atilde;​i,​ mang lại lợi &​iacute;​ch thiết thực cho x&​atilde;​ hội, cộng đồng.&​nbsp;</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
003230-h-ng-qu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/11 06:11 by thaoit