User Tools

Site Tools


002430-pleiku-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

002430-pleiku-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Southvietmap.jpg/​200px-Southvietmap.jpg"​ width="​200"​ height="​272"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Southvietmap.jpg/​300px-Southvietmap.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Southvietmap.jpg/​400px-Southvietmap.jpg 2x" data-file-width="​1025"​ data-file-height="​1393"/> ​ </​div></​div>​
 +<table class="​wikitable"​ style="​float:​right;​ margin:1em; margin-top:​0;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"><​b>​Dân số tỉnh Pleiku 1967</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th></​tr><​tr style="​background:​lightgrey;"><​th>​Quận
 +</th>
 +<​th>​Dân số
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Lệ Trung</​td>​
 +<​td>​117.875
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Phú Nhơn</​td>​
 +<​td>​16.735
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Thanh An</​td>​
 +<​td>​32.063
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Tổng số</​b></​td>​
 +<​td>​166.673
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Pleiku</​b>​ là một tỉnh cũ thời Việt Nam Cộng hòa thuộc Cao nguyên Trung phần.
 +</p>
  
 +<​p>​Nguyên thủy tỉnh có từ thời Pháp thuộc gồm có ba quận: Cheo Reo, Lệ Trung và Lệ Thanh. Tháng 9 năm 1962 thời Đệ Nhất Cộng hòa, chính phủ chia tỉnh Pleiku cũ thành hai tỉnh mới: Pleiku và Phú Bổn. Quận Cheo Reo thuộc về Phú Bổn; tỉnh Pleiku với diện tích 8260 km² còn lại lập thêm một quận mới là Phú Nhơn. Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Pleiku.
 +</​p><​p>​Hành dinh Bộ Tư lệnh Quân đoàn II của Quân lực Việt Nam Cộng hòa trước kia đặt ở Ban Mê Thuột cũng chuyển về thị xã Pleiku.
 +</​p><​p>​Năm 1965 vì tình hình an ninh bất ổn của chiến cuộc sau trận Đức Cơ, quận lỵ Lệ Thanh ở xã Đức Hưng dời về Xã Thanh Bình và tên quận cũng đổi từ Lệ Thanh thành Thanh An.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Hiện nay, địa danh "​Pleiku"​ chỉ còn được dùng để chỉ thành phố Pleiku, đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Gia Lai và là tỉnh lỵ của tỉnh Gia Lai.
 +</​p><​p>​Hiện nay địa bàn tỉnh Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai, ngoại trừ huyện Phú Thiện,​ Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa (khu vực này trước năm 1975 thuộc tỉnh Phú Bổn), và các huyện K'​Bang,​ Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê (trước năm 1975 khu vực này là quận An Túc, tỉnh Bình Định).
 +</p>
 +
 +<​p>​Dân cư đa số là người Thượng thuộc các sắc tộc Jarai, Bahnar và Rhadé. Năm 1971 dân số đạt 214.912 người.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Nguồn lợi chính của Pleiku là nông và lâm sản như chè, cà phê và gỗ.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Anh Thái Phượng. <​i>​Trăm Núi Ngàn Sông</​i>​. Gretna, LA: Nhà xuất bản Đường Việt, 2003.</​li></​ul><​div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Việt Nam Cộng hòa bản đồ hành chánh</​i>​. Đà Lạt: Phân cục Địa dư Quốc gia, 1967.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Anh Thái Phượng. tr 113</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Whitfield,​ Danny. <​i>​Historical and Cultural Dictionary of Vietnam</​i>​. Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1976. tr 231.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181013214318
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.040 seconds
 +Real time usage: 0.054 seconds
 +Preprocessor visited node count: 185/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3981/​2097152 bytes
 +Template argument size: 150/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 830/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​30.524 ​     1 -total
 + ​86.83% ​  ​26.504 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Gia_Lai
 + ​79.85% ​  ​24.372 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​62.26% ​  ​19.003 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​12.93% ​   3.948      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​838347-0!canonical and timestamp 20181013214318 and revision id 43403386
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
002430-pleiku-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)