User Tools

Site Tools


001630--ng-kh-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

001630--ng-kh-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đông Khê</​b>​ là thị trấn huyện lị của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Lê Lai, xã Danh Sĩ</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Danh Sĩ, xã Lê Lợi</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Lê Lợi, xã Đức Xuân</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Lê Lai</​li></​ul><​p>​Thị trấn Đông Khê được thành lập vào ngày 11 tháng 08 năm 1999 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Thượng Pha, 318,32 ha diện tích tự nhiên và 1.112người của xã Lê Lai. Thị trấn Đông Khê lúc đó có 1.497,32 ha diện tích tự nhiên và 3.701 người.<​sup id="​cite_ref-CPV_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Đông Khê có 4.249 cư dân, trong đó có 2.075 nam và 2.174 nữ.<​sup id="​cite_ref-TK_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Thị trấn Đông Khê gồm các xóm Đoỏng Lẹng, Nà Báng, Nà Cún, Nà Giề, Nà Luồng, Pò Diểu, Sằng Péc, Chang Khuyê, Khau Trường và 5 tổ dân phố được đánh số từ 1 đến 5. Trên địa bàn thị trấn có khau (đồi) Bằng và đồi Nà Cúm. Các suối trên địa bàn là suối Pò Bửu, suối Bó Bửn. Thị trấn có tượng đài chiến thắng Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu đông 1950
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181011044438
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.183 seconds
 +Preprocessor visited node count: 869/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34673/​2097152 bytes
 +Template argument size: 772/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1645/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.054/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 145.898 ​     1 -total
 + ​69.09% ​ 100.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​61.97% ​  ​90.407 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.27% ​  ​33.951 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​12.18% ​  ​17.776 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Th&#​7841;​ch_An
 + ​10.72% ​  ​15.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.78%   ​11.347 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  7.73%   ​11.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.80%    9.924      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.45%    9.414      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​838344-0!canonical and timestamp 20181011044438 and revision id 26515614
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
001630--ng-kh-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)