User Tools

Site Tools


000730-h-h-i-c-u-th-t-s-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

000730-h-h-i-c-u-th-t-s-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Hải cẩu.</​div>​
 +<​p><​b>​Họ Hải cẩu thật sự</​b>​ hay còn gọi là họ Chó biển, hải cẩu không tai (danh pháp: <​i><​b>​Phocidae</​b></​i>​) là một trong ba họ thú biển chính của liên họ Chân vịt (<​i>​Pinnipedia</​i>​),​ Phân bộ Dạng chó (Caniformia),​ bộ Ăn thịt (<​i>​Carnivora</​i>​). Đôi khi chúng được gọi là hải cẩu trườn (<​i>​crawling seals</​i>​) nhằm phân biệt với hải cẩu lông và hải sư (<​i>​Otariidae</​i>​) do đặc điểm tứ chi không nâng đỡ nổi phải lết khi di chuyển trên đất liền. Hải cẩu sống chủ yếu dưới nước trong các đại dương cả hai bán cầu bắc và nam, tập trung vào các vùng hàn và ôn đới. Tên gọi vô nhĩ do các loài trong họ có đặc điểm chung không có tai ngoài. Họ này gồm khoảng 13 chi với 20 loài nằm trong 2 phân họ, 4 tông.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Họ Phocidae gồm 13 chi tồn tại và 2 chi tuyệt chủng
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181013181502
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.948 seconds
 +Real time usage: 1.060 seconds
 +Preprocessor visited node count: 23132/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 991911/​2097152 bytes
 +Template argument size: 118042/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3919/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.310/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.15 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +123.81% ​ 933.536 ​    29 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +100.00% ​ 754.024 ​     1 -total
 + ​51.13% ​ 385.530 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Carnivora
 + ​49.89% ​ 376.167 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_groups
 + ​38.92% ​ 293.468 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​36.03% ​ 271.682 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​32.70% ​ 246.557 ​    20 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​29.48% ​ 222.302 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.27% ​ 152.804 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossil_range
 + ​17.58% ​ 132.556 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_&#​273;&#​7841;​i_Hi&#​7875;​n_sinh_220px
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​838341-0!canonical and timestamp 20181013181501 and revision id 26048752
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
000730-h-h-i-c-u-th-t-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)