Thợ than & – Wikipedia

Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí

Chuyển đến điều hướng Chuyển đến tìm kiếm

20168112016812
20168132016814
20168152016816
20168172016818
201681920168110
2016811120168112
20168113

Dư lượng bậc hai – Wikipedia

n dư lượng bậc hai mod n n dư lượng bậc hai mod n n dư lượng bậc hai ] 1 0 26 0 1, 3, 4 9, 10 12 13 14 16 17, 22 23, 25 51 0 1, 4, 9 13, 15 16, 18 19, 21 25, 30 33 34 36 42 43, 49 2 0 1 27 0 1, 4, 7, 9 10, 13, 16, 19, 22, 25 52 0 1, 4 9, 12 13 16 17, 25 , 29, 36 40 48 49 3 0 1 28 0 1, 4 8 9, 16 21 25 53 0 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 42 , 43, 44, 46, 47, 49, 52 4 0 1 29 0 1, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 28 54 0 1, 4 7, 9 10 13, 16 19 , 22 25, 27 28 31, 34 36 37, 40 43, 46 49, 52 5 0 1, 4 30 0 1, 4 6 9 10 16 19, 21 24 25 55 0 1, 4, 5 9, 11 14, 15 16, 20 25 26, 31, 34, 36, 44 45 49 6 0 1, 3 4 31 0 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 25, 28 56 0 1, 4 8 9, 16 25, 28 32 36 44 49 7 0 1, 2, 4 32 0 1, 4 9, 16 17, 25 57 0 1, 4, 6 7, 9 16, 19 24 , 25, 28, 30 36 39 42 43, 45 49, 54 55 8 0 1, 4 33 0 1, 3 4, 9 12 15 16, 22 25, 27 31 58 0 1, 4 5, 6 7, 9, 13, 16 20 22 23, 24 25, 28 29 30 33, 34 35, 36 38 42 45, 49, 51, 52 53, 54 57 9 0 1, 4, 7 34 0 1, 2 4 8 9, 13, 15, 16 , 17 18 19, 21, 25, 26 30 32 33 59 0 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 35 , 36, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 57 10 0 1, 4 5 6 9 35 0 1, 4, 9, 11, 14 15 16, 21 25 29, 30 60 0 1, 4 9 16 21 25 36 40 45 49 11 0 1, 3, 4, 5, 9 36 0 1, 4 9 13, 16 25, 28 61 0 1, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 34, 36, 39, 41, 42 , 45, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 60 12 0 1, 4 9 37 0 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36 62 0 1, 2 4 5, 7, 8 9, 10 , 14 16 18 19, 20 25, 28 31 32 33, 35, 36 38 39, 40 41, 45, 47, 49, 50 51, 56 59 13 0 1, 3, 4, 9, 10, 12 38 0 1, 4 5, 6 7, 9, 11, 16 17, 19 20 23, 24 25, 26 28 30 35 , 36 63 0 1, 4, 7 9 16, 18 22, 25, 28 36 37, 43, 46, 49 58 14 0 1, 2 4 7 8 9, 11 39 0 1, 3 4, 9 10, 12 13 16 , 22, 25, 27 30 36 64 0 1, 4 9, 16 17, 25, 33, 36 41, 49, 57 15 0 1, 4, 6 9 10 40 0 1, 4 9, 16 20 24 25 36 65 0 1, 4, 9, 10 14, 16, 25 26 29, 30 35 36, 39 40 49, 51, 55 56, 61, 64 16 0 1, 4 9 41 0 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40 66 0 1, 3 4 9 12 16 22 25, 27 31, 33 34 36 37, 42 45 48 49, 55 58 60 64 17 0 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16 42 0 1, 4 7 9 15 18 21 22 25, 28 30 37, 39 67 0 1, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 36 , 37, 39, 40, 47, 49, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 65 18 0 1, 4 7, 9 10 13, 16 43 0 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 31, 35, 36, 38, 40 , 41 68 0 1, 4 8 9, 13, 16 17 21 , 25, 32 33, 36 49, 52 53, 60 64 19 0 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17 44 0 1, 4 5, 9, 12 16 20 25 , 33 36 37 69 0 1, 3 4, 6 9 12 13, 16 , 18 24 25, 27 31, 36 39 46 48 49, 52, 54 55, 58, 64 20 0 1, 4 5 9, 16 45 0 1, 4, 9 10 16, 19, 25 31, 34, 36 40 70 0 1, 4 9, 11, 14 15 16 21 25 29, 30 35 36 39, 44 , 46 49 50 51, 56 60 64 , 65 21 0 1, 4, 7 9 15 16, 18 46 0 1, 2 3, 4 6 8 9, 12 13, 16 18 23 24 25, 26 , 27, 29, 31, 32 35, 36 39, 41 71 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 30 , 32, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 60, 64 22 0 1, 3, 4 5, 9, 11 12 14 , 15, 16 20 47 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 34 , 36, 37, 42 72 0 1, 4 9 16 25, 28 36 40 49, 52 64 23 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18 48 0 1, 4 9 16 25, 33 36 73 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 32, 35, 36, 37, 38 , 41, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72 24 0 1, 4 9 12 16 49 ; 46 74 0 1, 3, 4 7, 9, 10 11, 12 16 21, 25, 26 27, 28 30 33, 34 36 , 37 38 40 41, 44 46 47, 48 19istic 25 0 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 24 50 0 1, 4 6 9, 11, 14 16 19 , 21, [19istic 44 46 49 75 0 1, 4, 6 9 16, 19, 21 24 , 25 31, 34, 36 39 46, 49, 51 54 61 , 64, 66 69

20168012016802
20168032016804
20168052016806
20168072016808
201680920168010
2016801120168012
20168013

tôi không biết

mno là phần mở rộng tệp được tạo bởi một số phần mềm thiết kế web như UltraDev hoặc Dreamweaver. Nó thường đi sau phần mở rộng hiện có của trang web (.html, .asp, .php), thực tế là tạo ra một phần mở rộng kép, ví dụ, filename.html.mno .

Khi một trang có tập bản ghi được tạo bởi một số phần mềm thiết kế web, một tệp .mno được tạo trong thư mục _notes của trang. Tập tin .mno chứa ghi chú thiết kế. Thư mục này thường không hiển thị trong trình quản lý trang, nhưng có thể xem nó bằng công cụ quản lý tệp của hệ thống. Tệp MNO chứa thông tin XML được sử dụng để lấy thông tin về các bản ghi trên trang. Tệp XML xác định tên và kiểu dữ liệu của các cột recordset. Phần mềm thiết kế web cần tệp này để điền đúng bảng điều khiển liên kết dữ liệu trong môi trường thiết kế của chúng. . Mặc dù tab hành vi máy chủ hiển thị rằng một tập bản ghi đã được xác định, nó có thể không có sẵn trong tab liên kết dữ liệu trong môi trường thiết kế. Điều này xảy ra khi tệp MNO liên quan bị thiếu trong máy phát triển mới. Giải pháp cho vấn đề này là sao chép tệp MNO bị thiếu vào thư mục "_notes" trong thư mục có liên quan trong máy mới.

20167912016792
20167932016794
20167952016796
20167972016798
201679920167910
2016791120167912
20167913

Thấp, Quebec – Wikipedia

Đô thị thị trấn ở Quebec, Canada

Thấp là một đô thị trong thị trấn La Vallée-de-la-Gatineau Khu vực phía tây Quebec, Canada. Nó nằm dọc theo sông Gatineau ở phía bắc Wakefield và nằm trong Vùng thủ đô quốc gia của Canada. Dân số năm 2006 là 956.

Low nhận được tên của mình từ Charles Adamson Low, một thương gia gỗ xẻ, người nắm giữ quyền gỗ ở Thung lũng Gatineau.

Một phần của Low được gọi là Tucker Lake là quê hương của Gatineau Clog, một lễ hội âm nhạc đồng quê được thành lập bởi Wayne Rostad vào năm 1980 cho đến năm 1995.

Thị trưởng của Low là Morris O'Connor được bầu vào tháng 11 năm 2009. Cựu thị trưởng là Michael Francis, thị trưởng trở lại vào giữa những năm tám mươi, và được bầu lại vào năm 1997. Tuy nhiên, Michael tuyên bố nghỉ hưu vào mùa hè năm 2009 , và kết thúc nhiệm kỳ của mình cho đến ngày 2 tháng 11.

Địa lý [ chỉnh sửa ]

Quang cảnh sông Gatineau từ đập Paugan

Thấp nằm ở một góc của địa hình đồi núi ở rìa đồi Gatineau, nhưng thuận lợi cho nông nghiệp. [4] Nó được rải rác với rất nhiều hồ, đáng chú ý nhất là Ste-Marie, Island, Doyle, cameron, và Venosta Lakes. [5]

Lịch sử [ chỉnh sửa ]

Low đại diện cho một trường hợp hiếm hoi nơi thị trấn được hình thành sau thành phố; thị trấn bắt đầu từ năm 1859 trong khi đô thị được thành lập vào năm 1848 và thị trấn được chính thức thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1857 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1858. Nó được đặt theo tên của Charles Adamson Low, một thương gia gỗ quan trọng của khu vực vào giữa thế kỷ 19, thời điểm nhiều người nhập cư Ailen định cư ở đây. Bưu điện của nó được thành lập vào năm 1854. [4]

Năm 1928, Làng Low Quebec đã xây dựng đập thủy điện Paugan. Điều này gây ra sự cố tràn ngập làng của nó đến Bắc Lac Saint Marie, Quebec. Vì đập, 90% làng Lac Saint Marie phải di dời đến những vùng đất cao hơn

Nhân khẩu học [ chỉnh sửa ]

Xu hướng dân số: [6]

 • Dân số năm 2011: 920 (2006 đến 2011 thay đổi dân số: -3,8%)
 • Dân số năm 2006: 956 [19659019] Dân số năm 2001: 852
  • Thay đổi dân số 2001 đến 2006: 12,2%
 • Dân số năm 1996: 807
 • Dân số năm 1991: 892

Nhà ở tư nhân (chiếm cư dân bình thường): 408

Ngôn ngữ:

 • Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất: 48,7%
 • Tiếng Pháp là ngôn ngữ đầu tiên: 49,7%
 • Khác với ngôn ngữ thứ nhất: 1.6%

Trạm thủy điện Paugan [ chỉnh sửa ] [19659013] Trạm Paugan ( Centrale de Paugan ), được xây dựng vào năm 1928, là một trạm thủy điện chạy trên sông và đập trên sông Gatineau, được điều hành bởi Hydro-Québec. Nó có đầu 40,5 mét (133 ft) và 8 tuabin với tổng công suất 202 MW. Hồ chứa của nó rộng 30 km2 (12 dặm vuông).

20167612016762
20167632016764
20167652016766
20167672016768
201676920167610
2016761120167612
20167613

Juhayman al-Otaybi – Wikipedia

Juhayman ibn Muhammad ibn Sayf al-Otaybi (tiếng Ả Rập: جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي 16 tháng 9 năm 1936 Người lính năm 1979 đã lãnh đạo Nhà thờ Hồi giáo Lớn chiếm giữ Masjid al Haram ở Mecca, địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi, để phản đối quân chủ Ả Rập và Nhà Saud.

Juhayman nói rằng lời biện minh của ông cho cuộc bao vây là Nhà Saud đã mất tính hợp pháp thông qua tham nhũng và bắt chước phương Tây, một tiếng vang về cáo buộc của cha ông vào năm 1921 đối với cựu vương Ả Rập Saudi Ibn Saud. Không giống như những người chống đối chủ nghĩa quân chủ trước đây trong vương quốc, Juhayman đã tấn công wahhabi ulama vì đã không phản đối các chính sách phản bội Hồi giáo, và cáo buộc họ chấp nhận sự cai trị của một nhà nước vô đạo và trao lòng trung thành cho những kẻ thống trị tham nhũng. " [3]

Vào ngày 20 tháng 11 năm 1979, ngày đầu tiên của năm Hồi giáo 1400, Masjid al-Haram đã bị bắt giữ bởi một nhóm 400 đến 500 người được tổ chức tốt dưới sự lãnh đạo của al-Otaybi. [4] Một cuộc bao vây kéo dài hơn hai tuần trước khi Lực lượng đặc biệt Saudi đột nhập vào Nhà thờ Hồi giáo. [4] Nhóm Dịch vụ đặc biệt của Pakistan (SSG) cũng tham gia vào hoạt động. Lực lượng đặc biệt của Pháp đã cung cấp một loại hơi cay đặc biệt gọi là CB, ngăn chặn sự hung hăng và làm chậm nhịp thở. [4] al-Otaybi bị chính quyền Saudi xử tử, công khai, vào ngày 9 tháng 1 năm 1980, tại Mecca.

Tiểu sử [ chỉnh sửa ]

Otaybi sinh ra ở al-Sajir, tỉnh Al-Qassim, [5] một khu định cư do vua Abdulaziz thành lập để chiến đấu với bộ lạc Ikhwan bedouin. anh ta. Khu định cư này (được gọi là đạo tặc) đã được các thành viên của bộ lạc Otaybi, bộ lạc 'Utaybah, [6] một trong những bộ lạc nổi tiếng nhất của vùng Najd tham gia vào trận chiến Sabilla. [7] trong cuộc nổi dậy của Ikhwan chống lại vua Abdulaziz, bao gồm cả cha và ông của ông, Quốc vương bin Bajad Al-Otaibi. Otaybi lớn lên nhận thức được trận chiến và trong mắt họ, các quốc vương Ả Rập Xê Út đã phản bội các nguyên tắc tôn giáo nguyên thủy của nhà nước Ả Rập. [8] Ông học xong không có khả năng viết trôi chảy, nhưng ông thích đọc các văn bản tôn giáo. [19659003] Ông phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ả Rập Saudi từ năm 1955 [10] đến năm 1973. [11][a] Ông gầy và đứng 6 '1 stood "(187 cm) theo bạn bè trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ả Rập Saudi.

Giáo dục [ chỉnh sửa ]

Sau đó, ông chuyển đến Medina. [11] Đó là khi ông gặp Muhammad ibn Abdullah Al Qahtani. [11] 19659003] Otaybi, khi chuyển đến Medina, đã tham gia chương địa phương của một nhóm Salafi có tên Al-Jamaa Al-Salafiya Al-Muhtasiba (Nhóm Salafi bắt đầu đúng và cấm sai). Abd al-Aziz ibn Baz. Ibn Baz đã sử dụng tầm vóc tôn giáo của mình để sắp xếp việc gây quỹ cho nhóm, và Otaybi kiếm được tiền bằng cách mua, sửa chữa và bán lại ô tô từ các cuộc đấu giá thành phố.

Otaybi sống trong một "hợp chất tạm thời" khoảng nửa giờ đi bộ đến Nhà thờ Hồi giáo Tiên tri. và những người theo ông ở trong một nhà trọ bẩn thỉu gần đó tên là Bayt al-Ikhwan ("Nhà của anh em"). Otaybi và các tín đồ của ông đã tuân theo lối sống khắc khổ và đơn giản, tìm kiếm Kinh Qur'an và Hadith để tìm bằng chứng kinh điển về những gì được cho phép không chỉ vì niềm tin của họ mà còn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Otaybi đã bị xáo trộn bởi sự xâm lấn của tín ngưỡng phương Tây và Bid‘ah ( Hồi giáo sự đổi mới) trong xã hội Ả Rập Xê-út đối với (đạo đức mà ông tin là). Ông phản đối sự hòa nhập của phụ nữ vào lực lượng lao động, truyền hình, chiếc quần soóc bất hủ mà các cầu thủ bóng đá mặc trong các trận đấu và tiền tệ của Ả Rập với hình ảnh của Nhà vua trên đó.

Đến năm 1977, ibn Baz đã rời Riyadh và Otaybi trở thành lãnh đạo của một nhóm các tân binh trẻ phát triển giáo lý tôn giáo của họ đôi khi không chính thống. Khi các thành viên lớn tuổi của Jamaa tới Medina để đối đầu với Otaybi về những diễn biến này, hai phe tách ra khỏi nhau. Otaybi đã tấn công các sheikh lớn tuổi như là sự bán tháo của chính phủ và gọi nhóm mới của ông là al-Ikhwan.

Vào cuối những năm 1970, ông chuyển đến Riyadh, nơi ông đã thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh Saudi. Ông và khoảng 100 tín đồ của ông đã bị bắt vào mùa hè năm 1978 vì đã biểu tình chống lại chế độ quân chủ, nhưng đã được thả ra sau khi ibn Baz thẩm vấn họ và tuyên bố họ vô hại.

Ông kết hôn với cả con gái của Hoàng tử Sajer Al Mohaya [20] và em gái của Muhammad ibn Abdullah Al Qahtani. [11]

Các học thuyết của ông được cho là bao gồm: [21]

 1. Sự bắt buộc phải mô phỏng sự mặc khải, tuyên truyền và tuyên bố của nhà tiên tri. Sự cần thiết cho người Hồi giáo lật đổ những người cai trị tham nhũng hiện tại của họ, những người bị ép buộc và thiếu các thuộc tính Hồi giáo kể từ khi Kinh Qur'an công nhận không có vua hay triều đại nào.
 2. Các yêu cầu đối với quyền cai trị hợp pháp là sự tôn sùng đạo Hồi và sự thực hành của nó Sách và không phải bằng sự đàn áp, gốc rễ bộ lạc Qurayshi, và các tín đồ Hồi giáo bầu chọn.
 3. Bổn phận dựa trên đức tin Hồi giáo trên Kinh Qur'an và Sunnah chứ không phải trên diễn giải không công bằng ons ( taqlid ) của ulama và về những giáo lý "không chính xác" của họ trong các trường học và đại học.
 4. Sự cần thiết phải cô lập bản thân khỏi hệ thống chính trị xã hội bằng cách từ chối chấp nhận bất kỳ vị trí chính thức nào.
 5. sự ra đời của mahdi từ dòng dõi của Vị Tiên Tri qua Husayn ibn Ali để xóa bỏ những bất công hiện có và mang lại sự công bằng và hòa bình cho các tín hữu.
 6. Bổn phận từ chối tất cả những người tôn thờ các đối tác của Thiên Chúa ( trốn tránh ), bao gồm cả những người tôn thờ Ali, Fatimah và Muhammad.
 7. Nghĩa vụ thành lập một cộng đồng Hồi giáo thuần túy bảo vệ Hồi giáo khỏi những người không tin và không ra tòa người nước ngoài.

Xem thêm ]

 1. ^ Quandt, tr. 94, đưa ra năm 1972 là ngày từ chức của ông; Graham và Wilson, ibid., Nói năm 1973; Dekmejian, p. 141, nói "khoảng năm 1974"
 1. ^ Dekmejian, tr. 143; Ren, p. 483; Krämer, p. 262, tr. 282 n. 17

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

 1. ^ Krämer, Gudrun (2000). "Luật sư tốt cho nhà vua: Phe đối lập Hồi giáo ở Ả Rập Saudi, Jordan và Morocco". Trong Joseph Kostiner. Các chế độ quân chủ ở Trung Đông: Thách thức của sự hiện đại . BouHouse của Saudlder, CO: Lynne Rienner. tr. 262. ISBN 1-55587-862-8.
 2. ^ Graham, Douglas F.; Peter W. Wilson (1994). Ả Rập Saudi: Cơn bão sắp tới . Armonk, NY: M.E Sharpe. tr. 57. ISBN 1-56324-394-6.
 3. ^ Commins, David (2009). Phái bộ Wahhabi và Ả Rập Saudi . I.B.Tauris. trang 165 Hậu6.
 4. ^ a b c Karen Elliott House,

Về Ả Rập Saudi: Dân tộc, Quá khứ, Tôn giáo, Đường đứt gãy – Và Tương lai New York, New York: Alfred P. Knopf, 2012, tr. 20

 • ^ Abir, Mordechai (1988). Ả Rập Saudi trong kỷ nguyên dầu mỏ: Chế độ và tinh hoa xung đột và hợp tác . Boulder, CO: Westview Press. tr. 150. ISBN 0-8133-0643-4.
 • ^ Lacey 1981, tr. 480; Ruthven, p. số 8; Abir, p. 150
 • ^ Lunn 2003: 945
 • ^ Lacroix & Holoch 2011: 93
 • ^ Graham, Douglas F.; Peter W. Wilson (1994). Ả Rập Saudi: Cơn bão sắp tới . Armonk, NY: M.E Sharpe. tr. 57. ISBN 1-56324-394-6.
 • ^ a b c ] d "Giấc mơ trở thành cơn ác mộng" (PDF) . Al Majalla . 1533 . 20 tháng 11 năm 2009. Lưu trữ từ bản gốc (PDF) vào ngày 15 tháng 7 năm 2012 . Truy cập 11 tháng 4 2013 .
 • ^ Lacey, Robert (2009-10-15). Bên trong Vương quốc: Các vị vua, giáo sĩ, những người theo chủ nghĩa hiện đại, những kẻ khủng bố và cuộc đấu tranh cho Ả Rập Saudi . Tập đoàn chim cánh cụt Mỹ. tr. 12. ISBN Thẻ01140734. Ở mọi nơi Juhayman nhìn anh ta có thể phát hiện ra bidaa – những đổi mới nguy hiểm và đáng tiếc. Nhóm Salafi ra lệnh đúng và cấm sai ban đầu được dự định tập trung vào cải thiện đạo đức, không phải là bất bình chính trị hay cải cách. Nhưng tôn giáo là chính trị và ngược lại trong một xã hội chọn cách tự điều chỉnh bởi Koran. … [other bidaa included] Chính phủ giúp phụ nữ làm việc dễ dàng hơn …. chính phủ vô đạo đức cho phép các trận bóng đá, vì quần short rất ngắn mà các cầu thủ mặc … chỉ sử dụng tiền xu, không phải tiền giấy, vì hình ảnh của các vị vua …. như truyền hình, một tội lỗi khủng khiếp …
 • ^ Commins, David (2009). Phái bộ Wahhabi và Ả Rập Saudi . I.B.Tauris. tr. 166. Như có thể dự đoán, một vệt thanh giáo nghiêm ngặt chạy qua các tác phẩm của Juhayman về những đổi mới của satan. Do đó, theo suy nghĩ của mình, Hồi giáo cấm tái tạo hình ảnh con người. Tương tự như vậy, anh ta phản đối sự xuất hiện của sự giống nhau của nhà vua đối với tiền tệ của đất nước. Đối với sự sẵn có của rượu, phát sóng những hình ảnh đáng xấu hổ trên truyền hình và đưa phụ nữ vào nơi làm việc, Juyhayman coi tất cả họ là sự thờ ơ của Al Saud đối với các nguyên tắc Hồi giáo.
 • ^ Makkan Siege: In Defense của Juhaymān Lưu trữ 2015-01-07 tại Wayback Machine, tr.7 pdf. Một bộ sưu tập các bài báo trên internet.
 • ^ Trích dẫn và tóm tắt Dekmejian, R. Hrair (1985). Hồi giáo trong Cách mạng: Chủ nghĩa cơ bản trong Thế giới Ả Rập . Syracuse, NY: Nhà xuất bản Đại học Syracuse. tr. 142. ISBN 0-8156-2329-1.
 • Tác phẩm được trích dẫn [ chỉnh sửa ]

  • Abir, Mordechai (1988). Ả Rập Saudi trong kỷ nguyên dầu mỏ: Chế độ và tinh hoa xung đột và hợp tác . Boulder, CO: Westview Press. Sđt 0-8133-0643-4.
  • Dekmejian, R. Hrair (1985). Hồi giáo trong Cách mạng: Chủ nghĩa cơ bản trong Thế giới Ả Rập . Syracuse, NY: Nhà xuất bản Đại học Syracuse. Sđt 0-8156-2329-1.
  • Graham, Douglas F.; Wilson, Peter W. (1994). Ả Rập Saudi: Cơn bão sắp tới . Armonk, NY: M.E Sharpe. Sđd 1-56324-394-6.
  • Lacroix, S., & Holoch, G. (2011). Hồi giáo thức tỉnh: Chính trị bất đồng tôn giáo ở Ả Rập Saudi đương đại . Cambridge, Mass: Nhà xuất bản Đại học Harvard.
  • Krämer, Gudrun (2000). "Luật sư tốt cho nhà vua: Phe đối lập Hồi giáo ở Ả Rập Saudi, Jordan và Morocco". Trong Joseph Kostiner. Các chế độ quân chủ ở Trung Đông: Thách thức của sự hiện đại . Boulder, CO: Lynne Rienner. tr.201282828. Sđt 1-55587-862-8.
  • Lacey, Robert (1981). Vương quốc . New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich. Sđt 0-15-147260-2.
  • Lacey, Robert (2009-10-15). Bên trong Vương quốc: Các vị vua, giáo sĩ, những người theo chủ nghĩa hiện đại, những kẻ khủng bố và cuộc đấu tranh cho Ả Rập Saudi . Tập đoàn chim cánh cụt Mỹ. ISBN Thẻ01140734.
  • Lunn, John (2002). "Ả Rập Saudi: Lịch sử". Trung Đông và Bắc Phi 2003 (49 ed.). Định tuyến. ISBN 97-1-85743-132-2.
  • Quandt, William B. (1981). Ả Rập Saudi vào những năm 1980: Chính sách đối ngoại, an ninh và dầu mỏ . Washington, D.C.: Viện Brookings. Sđt 0-8157-7286-6.
  • Ruthven, Malise (2000). Hồi giáo trên thế giới . Oxford: Nhà xuất bản Đại học Oxford. ISBN 0-19-513841-4.
  • Trofimov, Yaroslav (2007). Cuộc bao vây Mecca: Cuộc nổi dậy bị lãng quên trong đền thờ linh thiêng nhất của đạo Hồi và sự ra đời của Al Qaeda . New York: Nhân đôi. Sê-ri 980-0-385-51925-0.

  20167512016752
  20167532016754
  20167552016756
  20167572016758
  201675920167510
  2016751120167512
  20167513